05_100.jpg

V (イラク) 撮影時期 フィルム番号 フィルム品目 焼付
100 アブ・シャーレイン 1930.2月 V-100 Abu Shahrein

目録の同項目の画像